Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje

Zakończony 31.10.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.1 Badania i Innowacje

 

Wyniki naboru 29.07.2020

12 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany związane są z wynikiem ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca 2020 r. wybrano do dofinansowania 11 projektów. Uchwałą z dnia 18 sierpnia 2020 r. wybrano do dofinansowania kolejne 4 projekty, a Uchwałą z dnia 1 września 2020 r. następne 2 projekty. Łączna kwota dofinansowania 17 projektów wybranych do dofinansowania wynosiła 42 684 225,01 PLN. Uchwałą ZWL z dnia 22 grudnia 2020 r. z listy projektów wybranych do dofinansowania został usunięty 1 projekt. Po jego usunięciu łączna wartość dofinansowania 16 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosiła 42 515 145,01 PLN.

W dniu 5 października br. wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu po procedurze odwoławczej.

Uchwałą z 12 października 2021 r. alokacja na konkurs została kolejny raz zwiększona z 42 684 225,01 PLN do kwoty 46 641 790,01 PLN. Umożliwiło to wybranie do dofinansowania 1 projektu nr RPLB.01.01.00-08-0032/19 Przedsiębiorstwa Budowy I Eksploatacji Elektrowni Wodnych "WODEL" Sp. z o.o. pozytywnie ocenionego po procedurze odwoławczej .

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej po procedurze odwoławczej

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

 

2021-03-22------------------

W wyniku procedury odwoławczej oraz powtórnej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje, 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do kolejnego etapu - oceny środowiskowej.

Tym samym w Konkursie pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 18 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 88 490 108,19 PLN, w tym wartość dofinansowania 46 810 870,01 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów

 

2020-09-02---------------------

W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r.), w dniu 1 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął trzecią, ostateczną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i  wybrał do dofinansowania 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca br. wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 28 340 568,37 PLN. Drugą uchwałą ZWL z 18 sierpnia 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 30 000 000,00 PLN do 37 015 145,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 4 projektów.

Ocena środowiskowa ostatnich 2 projektów zakończyła się 19 sierpnia 2020 r.

Na podstawie Uchwały ZWL z 1 września 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została ponownie zwiększona z 37 015 145,01 PLN do 42 684 225,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ostatnich 2 projektów. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania  znajduje się 17 projektów.

Ostateczna lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu

Otateczna lista projektów wybranych do dofinansowania

 

2020-08-19 --------------------

W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r.), w dniu 18 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i  przyznał dofinansowanie kolejnym 4 projektom, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 18 sierpnia 2020 r. 15 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 2 projekty (w tym 1 z procedury odwoławczej).

Alokacja na konkurs wyniosła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca br. wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 28 340 568,37 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 18 sierpnia 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 30 000 000,00 PLN do 37 015 145,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 4 projektów.

Kolejna uchwała o zwiększeniu alokacji konkursu i wyborze projektów do dofinansowania zostanie podjęta, gdy kolejne projekty uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej i będzie znana ich ostateczna wartość.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu oraz listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

-----------------------------------

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do kolejnego etapu - oceny środowiskowej.

Tym samym pod względem merytorycznym pozytywnie oceniono 17 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 82 162 597,19 PLN, w tym wartość dofinansowania 42 684 225,01 PLN

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej

 

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą 14 lipca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).
 4. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (jeśli dotyczy).
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 9. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy i Oświadczenie o statusie Partnera (jeśli projekt jest realizowany  w partnerstwie) - z uwzględnieniem danych za rok 2019.
 10. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy – dotyczy I typu projektu).

11. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.

12. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 03.03.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularze ww. dokumentów.

 

Szanowni Państwo,

w związku z opóźnieniami w rozstrzyganiu Konkursu, związanymi ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu, zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ oraz przesunięto termin rozstrzygnięcia Konkursu z maja 2020 r. na wrzesień 2020 r.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 10 lipca 2020 r. 11 projektów uzyskało już pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 28 340 568,37 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostało 5 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 30 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 11 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

W związku z powyższym 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 11 projektów do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany Regulamin Konkursu, listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Regulamin Konkursu zmieniony 14.07.2020 r.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.

14.07.2020 ----------------------

18 czerwca 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 16 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 81 921 699,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 42 515 145,01 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego wydał zgodę na prowadzenie równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona była ocena środowiskowa. Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej były od razu przekazywane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej

 

 

Ocena formalna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 zakończyła się 12 marca 2020 roku. Do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej przekazano 25 projektów. Ocena merytoryczna powinna zakończyć się w terminie 40 dni od zakończenia oceny formalnej, czyli 22 kwietnia 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy ekspertów dokonujących oceny oraz z uwagi na konieczność cofnięcia 2 projektów z oceny merytorycznej do oceny formalnej, z termin oceny merytorycznej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny merytorycznej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Jednocześnie informujemy, że w celu maksymalnego przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego wydał zgodę na prowadzenie w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona jest ocena środowiskowa. Projekty, które zostały już pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej zostały przekazane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

 

2020-03-16 --------------------------

W związku z zakończeniem 12 marca 2020 r. oceny formalnej 37 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 26 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 126 290 286,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 70 849 381,61 PLN.

W związku z rezygnacją 2 Wnioskodawców z dalszego udziału w konkursie, do kolejnego etapu oceny zostanie przekazanych 25 projektów na łączną całkowitą wartość 119 077 074,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 67 623 961,61 PLN.

Negatywnie oceniono 10 projektów.

 

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu ocenyobrazek

----------------------------------------

W związku z zakończeniem 20 stycznia 2019 r. weryfikacji warunków formalnych wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskało 37 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 162 656 861,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 99 037 481,60 zł.

 

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnych na etapie weryfikacji warunków formalnych.

--------------------------------------------------

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych oraz dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych wnioskach, termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 zakończył się 31 października 2019 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 30 listopada 2019 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

 

31 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 39 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 101 404 493,23 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 30 września 2019 r. na 31 października 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 trwa od 29 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.

7 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 30 sierpnia 2019 r. na 30 września 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 trwa od 29 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 29 lipca 2019 r. i zakończy się 30 sierpnia 2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2020 r.

 

 

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są
- przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
- partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,
w ramach następujących kategorii interwencji:
- 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
- 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:
- nr 132/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 91/KM RPOL2020/
2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.1 Badania i innowacje Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
- nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy
na projekty B+R
środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 30 września 2019 r. na 31 października 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 trwa od 29 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dodatkowo, w Regulaminie konkursu, uszczegółowiono zapisy dotyczące składania przez wnioskodawców promes kredytowych/pożyczkowych. Dodano zapis stanowiący o tym, że:

„Promesa musi być promesą bezwarunkową (nie może uzależniać udzielenia pożyczki/kredytu od późniejszego zbadania czy wnioskodawca posiada zdolność kredytową – zdolność kredytowa powinna zostać zbadana przed wystawieniem promesy). Dopuszczalne jest natomiast zawarcie w treści promesy warunku uzależnienia udzielenia pożyczki/kredytu od wybrania projektu, przez Zarząd Województwa Lubuskiego, do dofinansowania.”

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

 

7 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 30 sierpnia 2019 r. na 30 września 2019 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 trwa od 29 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

OGŁOSZENIE archiwalne II

REGULAMIN archiwalny II

 

OGŁOSZENIE_archiwalne I

REGULAMIN_archiwalny I

KWALIFIKOWALNOŚĆ_1.1_2019

Spis_dokumentow_konkurs_1.1_2019

I_Zalaczniki_do_Regulaminu

II_Zalaczniki i oswiadczenia

III.Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty

IV.Dokumenty strategiczne i branzowe

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi do konkursu

 

Więcej informacji o konkursie:

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
✓ Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 132, - 138, - 139, - 149, - 153.
✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521
✓ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
• e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) I lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),
• telefoniczny:
− Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;
− Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
• osobisty:
− Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).