OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 09.03.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych

dla Poddziałania

9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –
 ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 09.03.2018

2018-06-01                                                                                                      

W dniu 18 maja 2018 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 416 996,79 PLN (środki z EFRR wynoszą 416 996,79 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 41 699,68 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załączniki:

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

17-05-2018                                                                                                                    

W dniu 10 maja 2018 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 9 maja 2018 r.) wniosku pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie zostanie przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Wartość dofinansowania ww. projektu wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony po ocenie środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

19.04.2018 --------------------------------------------------------------------------------

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena formalno – merytoryczna (która trwała od dnia 13 kwietnia 2018 r.) projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Powyższy projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno – merytorycznej, tj. spełnił kryteria formalne, horyzontalne oraz specyficzne i otrzymał co najmniej 50% (tj. 20,5 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny formalno – merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Następnie projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno – merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

 

 

19-03-2018   ------------------------------------------------------------------------------

W dniu 9 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 4 080 000,00 PLN (3 600 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 480 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (408 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 26 lutego 2018 r. i zakończył się w dniu 9 marca 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 493 818,85 PLN.

Lista wniosków

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. i zakończy się w dniu 9 marca 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności oraz pozytywną opinią Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 dotyczącą Programu Rewitalizacji należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

 

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.
 • kategorii interwencji:

54 - Infrastruktura mieszkalnictwa,

55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

 • adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu.
 • uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu).
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
  w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu), z czego 75% stanowi EFRR i 10% budżet państwa,
 • 50% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe),
 • 85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
   
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

wynosi  4 080 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (408 000,00  PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 117

e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 •  

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)