Nabór w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla React–EU RPO–Lubuskie 2020 na rok 2023 nr RPLB.12.01.00-Iz.00-08-P01/23

Zakończony 31.03.2023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA REACT - EU

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2023

Nr RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/23
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna dla REACT-EU
dla Działania
12.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU.

Wyniki naboru 05.04.2023

Szanowni Państwo
Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 04.04.2023 r. w ramach naboru wniosków RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/23 realizowanych z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 dla REACT-EU na 2023 r.

Lista projektów w ramach RPLB.12.01.00-IZ.00-08-P01/23

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 15 marca 2023 r. i zakończy się 31 marca 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2023 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Kancelaria ogólna UMWL

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Kryteria oceny formalno - merytorycznej

Lp.

Nazwa kryterium

Ocena: tak/nie

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

1..

Kwalifikowalność wydatków

tak/nie

Czy wykazane we wniosku wydatki są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych opisanych wg właściwych wytycznych?

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

2.

Dostępność środków finansowych w ramach alokacji danej osi priorytetowej PO? Dostępność środków finansowych w ramach danego roku?

tak/nie

Czy zabezpieczono środki na realizację projektu? Czy wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza dostępnej alokacji PO oraz dostępnej alokacji w danym roku?

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

3

Zgodność projektu z Polityką Spójności i Programem Operacyjnym

tak/nie

Czy cele projektu są zgodne z calami osi priorytetowej, Działania, PO i Polityką Spójności?

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

4

Wykonalność projektu

tak/nie

Czy przyjęte terminy realizacji projektu są realne? Czy projekt jest efektywny kosztowo?

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

5

Wskaźniki projektu

tak/nie

Czy wskaźniki projektu są właściwie dobrane? Czy są właściwie oszacowane i możliwe do osiągnięcia?

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

6

Zdolność instytucjonalna wnioskodawcy

tak/nie

Czy wnioskodawca posiada właściwe doświadczenie i przygotowanie do realizacji projektu? Czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i kadrowe do realizacji projektu?  

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku – istnieje możliwość poprawy

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet naboru [PLN]

576 000,00*

*Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje