Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

15 listopada br., o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędą się ostatnie konsultacje projektu programu  pn. Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 definiującego proces programowania i realizacji Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 samorząd województwa we współpracy z partnerami: władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi współpracuje w celu przygotowania projektu programu regionalnego. W przypadku projektu FEWL 21-27 współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.  

Debatę publiczną nad projektem FEWL 21-27 przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego do projektu FEWL 21-27 zainteresowanych kształtem programu regionalnego na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027.

Projekt programu na obecnym etapie prac nad dokumentem nie zawiera rozstrzygnięć dotyczących:

  • wartości wskaźników mierzących interwencję w poszczególnych celach,
  • projekcji finansowej na poziomie kodów interwencji.
  • szczegółowych uzasadnień dotyczących form finansowania – dotacja, instrument finansowy.
  • szczegółowego wymiaru terytorialnego planowanej interwencji,
  • spełnienia warunków podstawowych - dokumenty potwierdzające ich spełnienie (regionalny plan transportowy, program rozwoju innowacji) są w trakcie przygotowania,
  • planowanego sytemu instytucjonalnego realizacji programu.

W powyższych obszarach prowadzone są dalsze prace i analizy.  

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o art. 19a w powiązaniu z art. 6 ust. 4-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Konsultacje społeczne projektu FEWL 21-27 prowadzone będą od 6 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

Projekt programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27)

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. B. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Konsultacje zapisów projektu FEWL 21-27 mają charakter otwarty.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać:

  • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjeFEWL21-27@rpo.lubuskie.pl  lub za pośrednictwem platformy ePuap,
  • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 lub Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 1-3-5, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu FEWL 21-27”.
  • ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem DIZ) w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. B. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze (nr telefonów: 068-456-51-71, 068-456-51-76, 068-456-52-54).

 

WEŹ UDZIAŁ


(15 listopada, godz. 11.00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego)
 

Prezentacja Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 - Projekt programu Październik 2021

 

UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu.

Formularz konsultacyjny projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.