Konsultacje programowe Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 - Zielona Góra (organizacje pozarządowe)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, społecznych, naukowych, reprezentujących organizacje pozarządowe i społeczne, a także lubuskich samorządów oraz dbając o przejrzystość całego procesu projektowania programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27) informuje się, o

rozpoczęciu konsultacji projektu programu regionalnego

pn. Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 definiującego proces programowania i realizacji Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 samorząd województwa we współpracy z partnerami: władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi współpracuje w celu przygotowania projektu programu regionalnego. W przypadku projektu FEWL 21-27 współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.  

Debatę publiczną nad projektem FEWL 21-27 przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego do projektu FEWL 21-27 zainteresowanych kształtem programu regionalnego na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027.

Projekt programu na obecnym etapie prac nad dokumentem nie zawiera rozstrzygnięć dotyczących:

  • wartości wskaźników mierzących interwencję w poszczególnych celach,
  • projekcji finansowej na poziomie kodów interwencji.
  • szczegółowych uzasadnień dotyczących form finansowania – dotacja, instrument finansowy.
  • szczegółowego wymiaru terytorialnego planowanej interwencji,
  • spełnienia warunków podstawowych - dokumenty potwierdzające ich spełnienie (regionalny plan transportowy, program rozwoju innowacji) są w trakcie przygotowania,
  • planowanego sytemu instytucjonalnego realizacji programu.

W powyższych obszarach prowadzone są dalsze prace i analizy.  

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o art. 19a w powiązaniu z art. 6 ust. 4-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Ziebna Góra

15.11.2021 - 15.11.2021