Przejdź do komentarzy

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają II nabór wniosków w ramach konkursu dotacji, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od dnia 19.05.2017 r. do 19.06.2017 r.

(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Biuro Rozwoju Regionu

pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:

gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:

maks. 100 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Do pobrania (prezentacje):

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Pytania i odpowiedzi w Konkursie dotacji na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji