Najczęściej zadawane pytania dotyczące RPO-L2020 z odpowiedziami

1. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 1

Pytanie

Jaka powinna być prawidłowa forma wyboru i zastosowania zasady konkurencyjności dla zaangażowania w projekcie Działania 1.1 Badania i innowacje wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością realizującej projekt, w który wchodzić ma w skład personelu badawczego projektu (w ramach umowy – zlecenia), aby można było zakwalifikować jego wynagrodzenie w ramach projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1 Badania i innowacje do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1 Badania i Innowacje w § I. wskazano, iż Koszty wynagrodzenia personelu – dotyczą personelu projektu (badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie i wykonują czynności związane z bezpośrednią realizacją badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych), z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich. Z powyższych zapisów jasno wynika, że dana osoba powinna być zatrudniona w ramach danego projektu aby koszty wynagrodzenia mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Ponadto w pkt. B. określono Wynagrodzenia właścicieli spółek oraz osób fizycznych prowadzących własna działalność gospodarczą (przypis 2) – Dotyczy tylko spółek osobowych (partnerska, jawna, komandytowo – akcyjna) oraz spółek osób fizycznych (spółka cywilna). Zgodnie z powyższym zapisem, za kwalifikowalne można uznać wyłącznie wynagrodzenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli spółek osobowych oraz spółek osób fizycznych. Nie uwzględniono możliwości uznania za kwalifikowalne kosztów wynagrodzenia właścicieli spółek kapitałowych.

 

Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (z 19 września 2016 r.) w pkt. 6.5.2 ppkt 2) zapisano, iż W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a)       W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych (…)

Ponadto w Wytycznych w pkt. 6.16.1 Stosunek pracy

1)       Umowa o pracę z osoba stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 2 lit. c. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego z wyjątkiem umów, wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

 

 

Podsumowując, mająca na uwadze powyższe zapisy należy stwierdzić, iż wspólnik spółki nie może być zaangażowany w projekt w ramach umowy zlecenia. W przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy należy wcześniej przeprowadzić wybór wykonawcy/oferenta, co w tym przypadku nie  może mieć miejsca, ponieważ osoba, którą spółka chce zatrudnić w ramach projektu jest jeden ze wspólników. Zawarcie takiej umowy ze wspólnikiem zostanie potraktowane jako sprzeczne z zapisami dot. podmiotów powiązanych.

 

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na wspólnika zatrudnionego do projektu w ramach umowy zlecenia będą uznane za nie kwalifikowalne. Natomiast w przypadku zatrudnienia takiej osoby tylko na umowę o pracę, jej wynagrodzenie związane z realizacją projektu może zostać uznane za kwalifikowalne, o ile zostało to wskazane w wniosku o dofinansowanie.