Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do zgłaszania propozycji obszarów badawczych RANB

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić zgodnie ze wzorem załączoną fiszkę i przesłać do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres mailowy a.miroslawski@lubuskie.pl do dnia 29 stycznia 2016 r. 

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) to nazwa instrumentu wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), umożliwiającego wsparcie projektów B+R, których tematyka będzie się wpisywać w regionalne inteligentne specjalizacje. RANB będą utworzone przez NCBR na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie. W ramach RANB wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa. RANB umożliwią wsparcie projektów B+R, których tematyka będzie się wpisywać w regionalne inteligentne specjalizacje. Jest to ogromna szansa na dodatkowe wsparcie obiecujących projektów nieujętych na przykład w programach strategicznych NCBiR.

Zgłoszone Zakresy tematyczne i zagadnienia badawcze muszą posiadać potencjał do komercjalizacji we współpracy z biznesem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 68 456 54 63