Przejdź do komentarzy

Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna

Szanowni Państwo,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 przypomina, że jednym z warunków ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna
w ramach konkursów nr:

jest posiadanie przez Beneficjenta (gminę/ związek gmin) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
(w przypadku pozostałych Beneficjentów - ujęcie inwestycji w PGN opracowanym przez właściwą dla obszaru, na którym zaplanowano realizację projektu gminę/związek gmin), który został pozytywnie zweryfikowany przez doradcę energetycznego WFOŚiGW lub pracownika NFOŚiGW.

Spełnienie przedmiotowego warunku badane jest na etapie oceny formalnej za pomocą kryterium dopuszczającego pn. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

W ramach kryterium ocenie podlega:

  • Czy dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt, został opracowany PGN?
  • Czy PGN posiada pozytywną opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię NFOŚiGW należy rozumieć uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez beneficjenta dokument spełnia wszystkie wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną)?/

Czy PGN posiada pozytywną opinię doradcy energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze (dotyczy PGN przygotowanych poza konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię doradcy energetycznego należy rozumieć dokument wydany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, który potwierdza, że opracowany przez beneficjenta dokument spełnia wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną)?

Jeżeli projekt nie spełni przedmiotowego kryterium, automatycznie zostanie odrzucony bez możliwości poprawy. W związku z powyższym przypominamy, że spełnienie ww. kryterium jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uzyska pozytywną opinię NFOŚiGW/ WFOŚiGW w terminie poprzedzającym złożenie do IZ RPO-L2020 wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na fakt, że proces weryfikacji oraz korygowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (również w zakresie zadań delegowanych przez NFOŚiGW), jest procesem złożonym i długotrwałym, zachęcamy Państwa do jak najszybszego składania do WFOŚiGW przygotowanych na Państwa potrzeby Planów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez WFOŚiGW, do 15 marca 2016 roku do oceny wpłynęło zaledwie 35 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczących gmin z obszaru Województwa Lubuskiego, co stanowi ok. 42% ogółu.

Niezbędnym jest również dołożenie wszelkiej staranności, aby przygotowywane dokumenty charakteryzowały się wysoką jakością. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka wykluczenia poszczególnych projektów z ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.