Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 15.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2  Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna

– projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 22.06.2016

Szanowni Państwo,

w dniu 26 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 29 kwietnia 2016 r. jednak w dniu 24 maja 2016 r. został przez ZWL wydłużony do dnia 15 czerwca 2016 r.) w wersji elektronicznej i papierowej wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosiła 133 743 132,64 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi
90 279 083,09 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 114 751 629,32 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

                                                                                                                                                                            

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.

 

 W dniu 01 sierpnia 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 czerwca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 133 743 132,64 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 103 698 060,35 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 133 743 132,64 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane.

 

- - - - -

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

 

W dniu 15 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 42 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 133 743 132,64 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 15 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminów naborów wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 wiąże się to także z wydłużeniem orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

 ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 9)

UWAGA!!!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Wnioski w ramach ogłoszonych konkursów dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy składać już w nowej siedzibie Wydziału, przy ul. DWORCOWEJ 13 w sekretariacie.

 

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Szanowni Państwo.

 

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległo dotychczasowe miejsce składania dokumentacji konkursowej.

Właściwym miejscem składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją w wersji papierowej jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

pokój nr 21.

 

Dotychczasowe miejsce składania wniosków o dofinansowanie w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pozostaje bez zmian.

 

Ponadto w związku z koniecznością zachowania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.) konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu został zamieszczony w części II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 31 maja 2016 roku uprawnieni są potencjalni Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia
  i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 16/KM RPO-L2020/2015z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 17/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na www.rpo.lubuskie.pl

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 30% punktów w ramach oceny horyzontalnej;
 • uzyskał co najmniej 60% punktów w ramach oceny specyficznej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln EUR, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4  000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - aktualny

 

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 08.03.2016 r.

W dniu 08.03.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - archiwalny II

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

 

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015 r.

W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.   

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 archiwalny

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie opinii ornitologiczno/chiropterologicznej

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl i a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych: tel. 68 45 65 143, 161, 180

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

Uwaga

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą objętość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowanych dla obszarów, na których będą realizowane projekty składane w ramach konkursu:

- nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

IZ RPO-L2020 dopuszcza możliwość umieszczenia ww. dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf. Ponadto informujemy, iż akceptowane będzie również złożenie przez Wnioskodawców w wersji papierowej wyłącznie wyciągu z PGN, zawierającego informacje nt. realizacji zadań stanowiących przedmiot projektu.