Przejdź do komentarzy

Programy rewitalizacji w projektach RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 będzie weryfikował programy rewitalizacji, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki przeznaczone na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wyłącznie te projekty, które wynikają z pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO programów rewitalizacji będą mogły uzyskać wsparcie z RPO-L2020. W tym celu w dniu 5 kwietnia 2016 r. Zarząd przyjął kryteria weryfikacji programów rewitalizacji i jednocześnie podjął decyzję o wszczęciu naboru programów rewitalizacji do weryfikacji, który rozpocznie się 15 kwietnia 2016 r. i będzie miał charakter otwarty. Szczegółowa informacja o naborze, zasadach składania dokumentów do weryfikacji, procesie weryfikacji, czy poszczególnych terminach zostanie opublikowana w ogłoszeniu o naborze w dniu jego rozpoczęcia.

Weryfikacji będą podlegały zarówno programy rewitalizacji przyjęte przez radę gminy/miasta, jak i projekty tych dokumentów, które ze względu na np. niezakończoną procedurę oceny oddziaływania na środowisko nie będą jeszcze przyjęte przez właściwy organ.

Proces weryfikacji programów rewitalizacji będzie powadzony w oparciu o przyjęte kryteria, również w ramach Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji realizowanego przez UMWL.

Do pobrania:
Kryteria weryfikacji programów rewitalizacji


Schemat weryfikacji programu rewitalizacji


Schemat weryfikacji projektu programu rewitalizacji