Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Zakończony 24.02.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

w ramach kategorii interwencji:

 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)
 • 22 - Oczyszczanie ścieków

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się   w dniu 21 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy funduszu, tj. od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11,
65-602 Zielona Góra

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie, formie oraz miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IP RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wzór wniosku (pdf 1.02 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,,
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa).

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów wnioskodawców.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 I typu projektów obejmującego Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na wyposażenie aglomeracji w:

 • odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę
nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia                  9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl .

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów niegenerujących dochodu).
 • W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wkład własny Beneficjenta wynosi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 000 000,00 PLN
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu (8 600 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Inne ważne informacje

„Szanowni Państwo!

15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, podjął decyzję o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 31 maja 2017 r. (16 dni kalendarzowych). Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów spowodowane jest wysokim stopniem skomplikowania aplikujących o środki projektów (przedsięwzięcia kompleksowe z obszaru gospodarki wodno-ściekowej), co w sposób bezpośredni przekłada się na zakres dokumentacji podlegającej weryfikacji.”

IP RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Zielonej Górze:

 

 • Wydział Funduszy Europejskich, 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 (pokoje nr 104, 106, 108 i 112), tel. 68 41 96 900

adres e-mail: wfe@wfosigw.zgora.pl