Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 1 300 000,00 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 130 000,00 PLN.

Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny. Następnie projekt zostanie przekazany do etapu wyboru projektu do dofinansowania.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra