Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Zakończony 01.06.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.3 Efektywność energetyczna
 ZIT Zielona Góra

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 06.08.2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 1 300 000,00 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 130 000,00 PLN.

Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny. Następnie projekt zostanie przekazany do etapu wyboru projektu do dofinansowania.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

 

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT Zielona Góra

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 1 300 000,00 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 130 000,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł jeden zgłoszony projekt, który został przekazany do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) projekt ten spełnił wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów tj. co najmniej 32 pkt. na 64 pkt. możliwe do zdobycia. Projekt zakwalifikował się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

 

W tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------------------------------------------
W dniu 6 sierpnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów (która trwała od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
 środki wsparcia.

Projekty przekazane do oceny formalno-merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria formalne, merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.

-------------------------------------------------------------------

7 lipca 2020 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 wynosi 1 300 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 130 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

1 lipca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 wynosi 1 300 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 130 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 1 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 1 300 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 24 marca 2020 r., a zakończył w dniu 1 czerwca 2020 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy się w dniu 20 kwietnia,  15 maja, 1 czerwca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec Wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć
za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie
www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji
  i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego
  w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element
  dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),

inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr
1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria
formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- uchwałą nr 147/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia
2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 94/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z
dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –
horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji
OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020;
- uchwałą nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września
2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z
dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie
dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów
Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę
nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej
projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowejwww.rpo.lubuskie.pl.
Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte
w następujących uchwałach:
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie
dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych
mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 300 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (130 000,00 PLN).

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

2020-06-08 ------------------------

W dniu 1 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 1 300 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 24 marca 2020 r., a zakończył w dniu 1 czerwca 2020 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2020-05-13 ------------------------
W dniu 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 1 czerwca 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r., wydłużony do 15 maja 2020 r.). W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ-08-K01/20

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20.

Tabela - wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

2020-05-11-------------------------
W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 15 maja 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r.).

W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ-08-K01/20

2. Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20.

3. Tabela - wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

---------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków). Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17)

tel. 68 45 65 133, - 143

e-mail: m.wanat@lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).