Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wezwanie