Zakończony 04.05.2021

Prezentujemy

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.

Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie
się 20 kwietnia 2021 r. i trwać będzie do 4 maja 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec/lipiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny
dla Poddziałania 8.4.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania
do złożenia wniosku.
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)
lub w sekretariacie:
Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej
(LSI 2020) do dnia 04 maja 2021 roku.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
przesyłką kurierską,
osobiście,
przez posłańca.
W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.
Przez formę pisemną rozumie się korespondencję przekazywaną drogą pocztową

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Gmina Czerwieńsk/ Zespół Szkół w Czerwieńsku

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności
do zatrudnienia;
c)  tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
do utworzenia CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży/zawodu;
b) wsparcie realizacji zadań przez CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ, CKZiU dla określonych branż/zawodów.
III. Rozwój doradztwa zawodowego, poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania
z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 173/KM
RPO-L2020/2021 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 12 stycznia 2021 r.
http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy

Kryterium nr 1
Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu
do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium nr 2
Wsparcie skierowane jest do publicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego,
a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.   
Kryterium nr 3
Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/ słuchaczy szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.
Kryterium nr 4
Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Wnioski
z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.
Kryterium nr 5
Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie
do posiadanego przez szkołę wyposażenia.
Kryterium nr 6
Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani
w diagnozie).
Kryterium nr 7
Beneficjent gwarantuje wysoką jakość staży uczniowskich poprzez monitorowanie, ewaluację
i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą uczniowie/ słuchacze.
Kryterium nr 8
Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności w wyborze pracodawców/ przedsiębiorców przyjmujących na staż uczniowski uczniów/ słuchaczy, wybierze podmioty, które zdeklarują się
do wniesienia 5% wkładu w organizację i przeprowadzenie stażu.
Kryterium nr 9
Beneficjent zapewni preferencje dla kierowania na staże uczniowskie w pierwszej kolejności uczniów/ słuchaczy, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.
Kryterium nr 10
Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed złożeniem Wniosku
o dofinansowanie projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe.
Kryterium nr 11
Beneficjent gwarantuje, że CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ, CKZiU będą wspierane w pierwszej kolejności w branżach/zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy
z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. Inteligentnych specjalizacjach.
Kryterium nr 12
Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach cross-financingu.
Kryterium nr 13
Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż do 30.06.2023.
Kryterium nr 14
Beneficjent zapewni preferencję dla realizacji w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowowprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych w efekcie kształcenia zawodowego lub nowoutworzonych kierunków kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.
Kryterium nr 15
Beneficjent gwarantuje promowanie w pierwszej kolejności działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie nowych kompetencji zawodowych
w rzeczywistym środowisku. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych jest dopuszczalne w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych.
Kryterium nr 16
Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:
środków UE - 85%,
środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90,00%.
Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota ogółem: 990.023,00 PLN

w tym:

UE – 841.519,55 PLN

BP – 49.501,15 PLN

Wkład własny – 99.002,30 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
telefoniczny:
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 45 65 314
  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
  e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
  telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, - 380, -378, -377.