Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w opiniowaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (SzOP FEWL 21-27).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest dokumentem zawierającym informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów.

Aktualna robocza wersja dokumentu przeznaczonego do dalszych prac zawiera informacje nt. następujących działań, dla których nabory zaplanowano w pierwszej kolejności, tj.:

  • Działanie 1.1 Badania i innowacje;
  • Działanie 2.9 Gospodarka odpadami;
  • Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy;
  • Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa;
  • Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe;
  • Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Opinie należy zgłaszać do dnia 6 kwietnia 2023 roku na adres mailowy: opiniowanie.szopFEWL@rpo.lubuskie.pl

Opinie na temat projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu wypełnionym elektronicznie w wersji edytowalnej.

Zgłaszając opinię do dokumentu prosimy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony). Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie opiniowania nie mogą być sprzeczne albo wykraczać poza zapisy programu (wersja programu uchwalona przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjęta decyzją Komisji Europejskiej dostępna jest na stronie: Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027).

eSzOP jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie sugestie będą mogły być uwzględnione. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do eSzOP, z uwagi na ograniczenia znakowe, ale będą one rozwinięte w kryteriach.

SzOP FEWL 21-27

Formularz opiniowania rojektu SzOP 21-27