Przejdź do komentarzy

Uwaga

W związku z problemem technicznym w systemie CST2021 dla naboru FELB.02.06-IZ.00-001/23 w  ramach Działania FELB.02.06 Adaptacja do zmian klimatu TYP Projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa - działania polegające na: „Rozwijaniu systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa” widnieje błędna data jego rozpoczęcia tj. 14 listopada 2023 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Systemie CST2021 rozpocznie się w dniu 20 listopada 2023 roku zgodnie z przyjętą Uchwałą numer 336/5179/23 Zarządu Województwa Lubuskiego.

W okresie od 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia naboru wniosków
tj. 20 listopada 2023 roku, nabór jest nieaktywny (nie ma możliwości złożenia przez wnioskodawców wniosków o przyznanie pomocy).

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
 
jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
 
OGŁASZA NABÓR Nr FELB.02.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
 
Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania
FELB.02.06 Adaptacja do zmian klimatu

TYP Projektu:
Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa - działania polegające na: „Rozwijaniu systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa”.
Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania w ramach projektów edukacyjnych w obszarze zmian klimatu i  ochrony zasobów wodnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się w dniu 20 listopada 2023 r. i zakończy się w dniu 28 grudnia 2023 r.

Nabór dotyczy:
•    Priorytetu FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.06 – Adaptacja do zmian klimatu;
•    Typ V. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa - działania polegające na: „Rozwijaniu systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa”.
•    Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania w ramach projektów edukacyjnych w obszarze zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
•    Kategorii interwencji:
058 - Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe),
059 – Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe.
060 – Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe).
 061 – Zapobieganie ryzykom naturalnym niezwiązanym z klimatem (na przykład trzęsienia ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka (na przykład awarie przemysłowe) i zarządzanie ryzykami w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe.

W ramach naboru będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów:
Wspierana będzie budowa nowych, rozbudowa lub rozszerzenie skali zasięgu już istniejących systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwanie ich skutków w obrębie jednego województwa. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na stworzenie systemu szybkiego reagowania, koniecznego dla ciągłej analizy stanu środowiska oraz możliwości wystąpienia zagrożeń zarówno wywołanych siłami natury jak i zagrożenia związane z działalnością człowieka.
Dodatkowo jako element uzupełniający projekt, interwencją mogą być objęte działania edukacyjne w zakresie konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 2 300 000,00 PLN.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście ocenionych projektów, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów obejmie projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach naboru.
UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na nabór określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ FEWL 21-27 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
 
85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy, jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
 
W ramach niniejszego naboru mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) – zgodnie z zapisami e-SZOP – do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR].
 
Do składania wniosków w ramach naboru uprawnione są następujące Podmioty:
Wnioskodawca:
•    Państwowa Straż Pożarna,
•    Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego,
•    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.
Partner:
•    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
•    Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych (inne niż Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego),
•    Jednostka Samorządu Terytorialnego,
•    Spółki Komunalne,
•    Spółki Wodne.

W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa Wnioskodawca zobowiązany jest stosować zapisy art. 39 ustawy wdrożeniowej.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Partnerów dla Działania 2.6 ujętych w niniejszym Regulaminie wyboru projektów.
Nie będzie dopuszczalna realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców/Partnerów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu.
Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Partner musi „wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. To od zakresu projektu zależy jaki charakter będzie miało partnerstwo. Samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

IZ FEWL 2021-2027 udziela informacji w zakresie naboru (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu wyboru projektów, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
•    Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Wydział Wielofunduszowości, ul. Zjednoczenia 104a, tel. 68 456 53 75, 68 456 53 67, e-mail b.kobiernik@lubuskie.pl, j.grycz@lubuskie.pl
Wydział Wdrażania Programów, ul. Zjednoczenia 104a, tel. 68 456 53 52, 68 456 53 81, e.warszawa@lubuskie.pl, r.herbut@lubuskie.pl .
•    Departament Instytucji Zarządzającej ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1 65-043 Zielona Góra, tel. 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolskim (budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, wejście  do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, pokój nr 115, I piętro). tel. 95 73 90 377, - 378, - 380,- 386. e-mail: pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa) i  pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa).
 
Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:
•    wyłącznie za pośrednictwem systemu CST2021 (dostępnego na stronie https://wod.cst2021.gov.pl/)

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt 11 Regulaminu wyboru projektów „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej”) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu CST2021. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.
Za pośrednictwem systemu CST2021, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z  załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień złożenia go w systemie CST2021.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. naboru, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI