Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami (konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej, konkurs nie jest podzielony na rudny).

Zobacz ogłoszenie