Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami

Zakończony 31.10.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020,
OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami
(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej, konkurs nie jest podzielony na rudny)

Wyniki naboru 31.10.2019

2020-03-24 --------------------------

W dniu  17 marca 2020 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej. Następnie w dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 2 projektów w ramach ww konkursu.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 10 000 000,00[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 000 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 6 921 187,80 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 364 862,99 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych  na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2020-01-30 --------------------------

W dniu 30 stycznia 2020 r. r. zakończyła się ocena formalna złożonych projektów na konkurs Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, , Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 6 921 187,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 12 364 862,99 PLN.

 

Wnioski , które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Projekty pozytywnie  na etapie oceny formalnej 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2020-01-28 --------------------------

W dniu 27 stycznia 2020 r. r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów na konkurs Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, , Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO).
Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 6 921 187,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 12 364 862,99 PLN.

 

Wnioski , które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostaną przekazane do oceny formalnej.

Załącznik:

projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2019-12-02 -------------------

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 do dnia 3 grudnia 2019 r.

---------------------------------

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka odpadami (Typ I – Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego  Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:
17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);

     18 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:    mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami (Typ I – Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego  Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych) wynosi 10 000 000,00[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 24 czerwca 2019 r. i zakończył się w dniu 31 października 2019 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 8 684 659,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 590 295,47 PLN.

Lista wniosków

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

W dniu 26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
  • 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Zmiany dotyczą:

– przesunięcia terminu zakończenia naboru z 30 września 2019 r. na 31 października 2019 r.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 24 czerwca 2019 r. i zakończy się w dniu 30 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym,
- przesyłką kurierską,
- osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
- Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:
Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie na wskazane rodzaje przedsięwzięć:
- wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych);
- rozbudowę, modernizację istniejących składowisk;
- budowę instalacji do odzysku energii;
- wsparcie instalacji mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów;
- likwidację dzikich składowisk.
w ramach następujących kategorii interwencji:


 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
 18 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- Uchwała nr 128/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych-horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Typ I- Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego konkursu tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:
- 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu;
- W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną w wysokości 20% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013);
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami wynosi:
10 000 000,00 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:
1 000 000,00 PLN.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
  • 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Zmiany dotyczą:

– przesunięcia terminu zakończenia naboru z 30 września 2019 r. na 31 października 2019 r.

– przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca styczeń 2020 r .na marzec 2020 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Wykaz zmian

 

 

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);
  • 18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Zmiany dotyczą:

– przesunięcia terminu zakończenia naboru z 2 lipca 2019 r. na 30 września 2019 r.

– przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca października 2019 r. na styczeń 2020 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Regulamin konkursu Nr RPLB. 04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 54)
tel. 68 45 65 154
e-mail: m.salak@rpo.lubuskie.pl
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 telefoniczny: 68 45 65 119
osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 e-mail: infoue@lubuskie.pl ( dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535,-499,-488,-480,-454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386,-380,-378,-377
osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107 , 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro)