Zakończony 17.05.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020


OGŁASZA KONKURS
nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja
Działania
8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i zdrowotnych
Poddziałania
8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyniki naboru 18.01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej  listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21, w ramach Osi priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie 

Zaktualiowana po proteście Lista projektów wybranych  8_2_1_K01_21
Zaktualiowana po proteście Lista rankingowa 8_2_1_K01_21

2021-10-05 -----------------------

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.10.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21, IZ RPO-L2020 informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 26 projektów zostało skierowanch do dofinansowania.

O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Lista rankingowa projektów EFS złożonych w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

Skład KOP

--------------------------------------

Z uwagi na trwające negocjacje dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21, uprzejmie informuję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc wrzesień 2021 roku.

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IŻ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych czterdzieści dziewięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 763 664,62 zł.

Lista projektów

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło czterdzieści dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 763 664,62 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 10 maja 2021 r. i zakończy się 17 maja 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2021 roku   wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59


lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Jeden podmiot (nie dotyczy JST) rozumiany jako Wnioskodawca i/lub Partner projektu może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPOL2020. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) składany jest poprzez LSI2020 w formie elektronicznej i w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Kryterium nr 4 oraz SzOOP RPO – Lubuskie 2020 wnioskodawcą mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz ich organy prowadzące.

Zatem uprawnionym do aplikowania w konkursie jest następujący typy Beneficjenta:
- szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:
I b. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego
i/lub
- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy;


Konkurs dedykowany jest dla pierwszego typu operacji - podpunkt B, wskazany w SzOOP RPO – L2020 dla Poddziałania 8.2.1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy jedynie dla umiejętności matematyczno-przyrodniczych i/lub umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin) i/lub TIK.

w ramach kategorii interwencji
115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 173/KM RPO L2020/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 176 470,59 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 335 294,12 PLN
w tym:
•    EFS: 3 685 000,00 PLN (85%)
•    wkład własny: 650 294,12 PLN (15%)

Warunki dodatkowe:
•    Minimalna  wartość projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN
•    Maksymalna  wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 176 470,59 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

17.08.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Załączniki do regulaminu

Załączniki do sporządzenia umowy

Załączniki stanowiące integralną część umowy

Ogłoszenie i regulamin - archiwalne

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez
kontakt:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
- telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 45 65 314, 326
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.
- osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława
Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).


- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla
północy województwa)


- telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;


- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
95 73 90 386, -380, -378, -377.

- osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.