Skip to Content

Zmiany w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji na ww. konkurs.

Ogłoszenie

Regulamin

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie