Skip to Content

Zmiany w ogłoszeniu i regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

26 marca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 29 marca 2019 r. na 16 kwietnia 2019 r.

Zobacz ogłoszenie konkursu