Skip to Content

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
W dniu 26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Prezentujemy listę z danymi projektu wybranego do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Skład KOP 6.5