Skip to Content

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista z danymi projektów wybranych do dofinansowania

Lista KOP