Skip to Content

Zaktualizowanie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 maja 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 7 kwietnia 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 100/1361/20 protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0027/19 pt. „Z nami możesz więcej”, złożonego przez: Związek Młodzieży Wiejskiej. W wyniku protestu zwiększeniu ulega punktacja z 93,5 punktu na 110,5 punktu.  

Dodatkowo w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0005/19 pt. „Bardziej samodzielni! - Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone” złożonego przez Gminę Trzebiel/Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku rozpatrzenia protestu od oceny formalno-merytorycznej zwiększeniu ulega punktacja z 103,5 punktu na 104 punkty, co nadal sytuuje projekt poniżej progu umożliwiającego dofinansowanie w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs.

Zaktualizowana lista rankingowa