Skip to Content

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 25 marca 2019 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej uzyskało 19 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 128 917 113,36 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 51 613 903,38 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej