Skip to Content

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 17 grudnia 2018 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej uzyskało 5 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 37 869 906,18 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 134 059,70 PLN.

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej