Skip to Content

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

8 maja 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 4 100 000,00 PLN[1]. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 4 074 604,38 PLN.

 

Lista – wniosek zweryfikowany pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.