Skip to Content

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 17 czerwca 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 9 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 

44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

 

90 – Ścieżki rowerowe i piesze,

 

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 wynosi
1  700 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 170 000,00 PLN)[1].

 

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 328 906,38 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 563 419,28 PLN.

 

W tabeli znajdują się projekt, który został pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.