Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

15 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Ocena środowiskowa jednego projektu złożonego w ramach konkursu zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.