Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową 7 projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie wynosi 4 954 939,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 949 066,77 PLN.

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.