Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów (która trwała od dnia 13 grudnia 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie.

Projekty przekazane do oceny środowiskowej zostały ocenione pozytywnie.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4 Kogeneracja wynosi 14 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 400 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 5 008 881,60 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490,00 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.