Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

w dniu 25 marca 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożony projekt uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej tj. 52,5 pkt. (dla projektów w ramach których nie zaplanowano inwestycji w zakresie obiektów mostowych) oraz 60 pkt. (dla projektów, w ramach których zaplanowano inwestycje w zakresie obiektów mostowych).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 472 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 872 000,00 PLN oraz z budżetu państwa – 1 600 000,00 PLN).

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.