Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

28 lutego 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 30 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 3 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 2 wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej
i specyficznej.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów, które zostały pozytywnie  ocenione  na etapie oceny merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.a