Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej wniosku złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

15 marca 2019 r. zakończono ocenę formalną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  15 472 000,00 PLN . Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 872 000,00 PLN oraz budżetu państwa – 1 600 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 472 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 398 960,81 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej