Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2019 roku zakończyła się ocena formalna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT. W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 4 wnioski. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 545 418,39 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 17 945 659,17 PLN.

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej