Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem 23 kwietnia 2019 r. oceny formalnej 19 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 18 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 121 462 083,36 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 46 460 183,08 PLN.

Negatywnie oceniono 1 projekt.

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny