Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w dniu 1 kwietnia 2019 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 4 920 000,00  PLN (4 341 176,47 PLN wynoszą środki z EFRR, 578 823,53 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (492 000,00 PLN).  Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny formalnej wynosi 4 166 543,42 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 4 901 815,80 PLN.

Lista – projekt zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej