Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 17 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 100 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (110 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 980 877,65 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 463 887,47 PLN.

W zamieszczonej  tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.