Skip to Content

Zakończenie naboru wniosku w ramach wezwania nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna,  Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór wniosku zaplanowano od 17 października do 31 października 2018 r. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wniosek został złożony zgodnie z wezwaniem.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 7.6.2  Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS wynosi 2 104 907,94 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 2 476 362,28 PLN.

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.