Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18

Szanowni Państwo,

12 grudnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne). Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosków, nabór projektów zaplanowano do dnia 18 grudnia 2018 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Beneficjent złożył wskazane w Wezwaniu projekty przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 49 968 500,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (47 319 500,00 PLN) oraz z budżetu państwa (2 649 000,00 PLN).

Całkowita wartość projektów wynosi 60 242 439,62 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.