Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

7 marca 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 4 920 000,00  PLN (4 341 176,47 PLN wynoszą środki z EFRR, 578 823,53 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (492 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 lutego 2019 r. i zakończył się w dniu 7 marca 2019 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 166 543,42 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 4 901 815,80 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19