Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

W dniu 30 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (I typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 87- Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

88-Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. (I typ projektu) wynosi 12 942 257,75 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 września 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 19 października 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 088 874,72 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 25 370 664,38 PLN.

Lista projektów

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.