Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

9 września 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 500 000,00  PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (950 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 maja 2019 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 1 lipca 2019 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 4 745 210, 42 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 8 179 490, 27 PLN.

Lista wniosków


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.