Skip to Content

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.1

W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.1 Badania i innowacje RPO-L2020.

Celem spotkania było przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1 Badania.

W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy planujący ubieganie się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1 Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 oraz reprezentujący ich doradcy. W spotkaniu wziął udział również pan Radosław Wróblewski - Rzecznik Funduszy Europejskich oraz Ekspertka oceniająca merytorycznie projekty.

Podczas spotkania zostały omówione kryteria merytoryczne dla Działania 1.1. Przedstawiono szczegółowo zakres każdego kryterium oraz planowane do wprowadzenia zmiany. Szczególny nacisk położony został na te kryteria, których niespełnienie było najczęstszym powodem negatywnej oceny merytorycznej podczas minionych naborów.

Podczas dyskusji uczestnicy zgłaszali problemy jakie napotykali podczas pisania wniosków oraz propozycje wprowadzenia zmian ułatwiających skuteczne ubieganie się o dofinansowanie. Prosili m.in. o skonkretyzowanie niektórych wymagań oraz dokumentów uprawdopodabniających spełnianie kryterium Wykonalność finansowa czy też usunięcie ograniczenia czasu trwania projektu badawczego oraz limitów wynagrodzeń pracowników badawczych Ekspertka omówiła szczegółowo kryteria, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy oraz wskazała jak ich unikać zaś przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań o sposób rozumienia prac badawczych, prototypów w ich konkretnym przypadku.

W związku z koniecznością przeanalizowania zaproponowanych zmian oraz czasem niezbędnym do ich wprowadzenia do dokumentów konkursowych, w tym kryteriów wyboru projektów, zaplanowany w harmonogramie nabór wniosków w konkursie dla Działania 1.1 Badania i innowacje RPO-L2020 zaplanowany na 7-28 czerwca br. ulegnie przesunięciu o około 3 - 4 tygodnie.