Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 4 954 939,81 PLN na realizację 7 projektów pozytywnie ocenionych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania