Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

Szanowni Państwo,

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 wynosi 7 581 171,10 PLN PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

Wniosek wybrany do dofinansowania, w ramach wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.