Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej oraz wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

Szanowni Państwo,

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18. Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach ww. Wezwania wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej oraz wniosek wybrany do dofinansowania


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

6 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową (trwającą od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista projektów