Skip to Content

Przyznanie dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na liście rankingowej w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na liście rankingowej w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma łącznie 8 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 21 988 056,06 PLN.

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania